Մեր Մասին

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտը (ՄԻԻ) հիմնադրվել է 2018 թ․ (ՀՌՀ ռեկտորի 2018թ․ մայիսի 2-ի № 01-07/ 635 հրամանով)՝ մինչ այդ գործող Մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի հիմքի վրա։  
Նպատակ և խնդիրներ․ Ինստիտուտը կոչված է ինքնուրույն իրականացնել ակադեմիական կրթության ամբողջ ցիկլի ուսումնական և գիտական բոլոր գործընթացները (բարձրագույն և հետբուհական կրթություն՝ բակալավրիատ-մագիստրատուրա-ասպիրանտուրա-դոկտորանտուրա)։ 
Ինստիտուտը գործում է ինքնավարության սկզբունքով՝ կրթական և գիտական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ և ՌԴ գործող օրենսդրության, ինչպես նաև ՀՌՀ նորմատիվ փաստաթղթերի շրջանակներում։ 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի կազմում ներառված է երեք ամբիոն՝ 
Համակարգային ծրագրավորման,
Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման,
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի։

ՄԻԻ-ում մասնագետների պատրաստմամբ զբաղվում է բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ։

Ուսումնական գործընթացը բարձր որակով իրականացնելու նպատակով Ինստիտուտն իր տրամադրության տակ ունի համապատասխան գիտական հետազոտություններն իրականացնող ուսումնական մի շարք լաբորատորիաներ, ինչպես նաև Գիտության և տեխնոլոգիաների կենտրոն, որն իր մեջ ներառում է գիտահետազոտական լաբորատորիաներ և գիտական խմբեր։

Ուսումնական գործընթացին զուգահեռ ՄԻԻ-ին մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի տարբեր բնագավառներում իրականացնում է մի շարք գիտական հետազոտություններ։ Գիտական հետազոտությունների ուղվածությունները ձևավորվում են, իրենց հիմքում ունենալով բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մշակումները և գիտական ուսումնասիրությունների մեքենայացման բնագավառը, որոնք ՀՀ Կառավարության կողմից ճանաչվել են որպես զարգացման առաջնահերթ կարևորության ճյուղեր։ 

Ինստիտուտն ամբողջ աշխարհում ունի սերտ կապեր արտասահմանյան բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ, որոնց թվում են ՌԴ առաջատար բուհերը։ Համատեղ գործունեության ընթացքում իրականացվում է ասպիրանտների, գիտական աշխատակիցների ակադեմիական փոխանակում, ընդհանուր ծրագրերի պատրաստում, հայտնի գիտական կենտրոնների նորարարական լաբորատոր սարքերի օգտագործում, գիտական մշակումների առևտրայնացում։

ՄԻԻ առաջատար մասնագետների ղեկավարության տակ ուսանողները հնարավորություն ունեն զբաղվել գիտությամբ ժամանակակից հետազոտական լաբորատորիաներում, որոնք համալրված են նորարարական սարքերով և ծրագրերով։ Դա հնարավորություն է տալիս բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողներին ուսմանը համընթաց դառնալ գիտական հոդվածների համահեղինակներ, իրենց աշխատանքները ներկայացնել տարբեր գիտաժողովներին՝ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սամաններից դուրս։ 

Դասերն անցկացնում են ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին ստանալ խորը և արդի գիտելիքներ, բարձրացնել նրանց հետաքրքրվածությունը ծրագրավորման և մաթեմատիկայի տարբեր հարցերի շուրջ։ Մեր Ինստիտուտի շրջանավարտները ցուցաբերում են փայլուն արդյունքներ ժամանակակից գիտության տեսական և գործնական ուղղություններում։ 

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

0051, ՀՀ, ք․ Երևան, Հովսեփ Էմինի փող., 123 շենք, Հայ-Ռուսական համալսարան
Հեռախոսահամար: (+374 12) 22-29-97 
Հեռախոսահամար: (+374 12) 77-57-75 | 8130 I 324
Էլ․ փոստ: [email protected]

ՄԻԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՄԻԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Պ. Ս.
ֆ․-մ․գ․թ․, փ․գ․դ․, պրոֆեսոր
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ (ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ) Հ. Ա. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆԻ Ժ․Պ․ ԱՐԱԲՅԱՆ Ա. Ա. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐ ՔՈՒՐԴՅԱՆ Գ. Է. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱՐԱՄՅԱՆ Ռ. Հ.
ֆ․-մ․գ․
դ․, պրոֆեսոր,
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ Ժ․Պ․ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ս. Ս.
ֆ․-մ․գ․թ․
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉԻ Ժ․Պ․ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ Ա. Ա.
ֆ․-մ․գ․թ․
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՎԱԳ ՄԵՆԵՋԵՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Մ. Դ. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՎԱԳ ՄԵՆԵՋԵՐ ԱՍԼԻԶԱԴՅԱՆ Լ. Ս. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՎԱԳ ՄԵՆԵՋԵՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ Հ. Հ. E-mail:
[email protected]

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՄԻԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Ա.Ա.Հ. Գիտական աստիճան/կոչում/պաշտոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի վարչակազմ
1 Ավետիսյան Պարգև Սերգեյի ֆ․-մ․գ․թ․, փ․գ․դ․, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր, գիտության գծով պրոռեկտոր, խորհրդի նախագահի ժ․պ․
2 Արաբյան Աննա Ահարոնի Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրենի օգնական, Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի փոխտնօրենի ժ․պ․, գիտքարտուղարի ժ․պ․
ՄԻԻ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ
3 Արամյան Ռաֆիկ Հրաչիկի ֆ․-մ․գ․դ․, պրոֆեսոր, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի վարիչ
4 Դարբինյան Արման Արաիկի ֆ․-մ․գ․թ․, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչի ժ․պ․
5 Հովակիմյան Աննա Սեդրակի տ․գ․թ., դոցենտ, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի վարիչի ժ․պ․
ՄԻԻ ամբիոնների ՊԴԿ 
6 Տոնոյան Ռաֆիկ Նշանի ֆ․-մ․գ․թ․, դոցենտ, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
7 Ղազարյան Հայկ Գեղամի ֆ․-մ․գ․դ․, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր
8 Մարգարյան Վաչագան Նիկոլայի ֆ․-մ․գ․դ․, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր
Հրավիրված ներկայացուցիչներ
10 Բաղդասարյան Գևորգ Երվանդի ֆ․-մ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի բաժնի վարիչ
11 Շուքուրյան Սամվել Կիմի  ֆ․-մ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար
12 Թոփչյան Ռուբեն Վարդանի  ֆ․-մ․գ․թ․, դոցենտ, Կրթության որակի ապահովման ազգային ֆոնդ-կենտրոնի տնօրեն
13 Մանուկյան Մանուկ Գարուշի ֆ․-մ․գ․թ․, ԵՊՀ Ինֆորմացիոն համակարգերի դոցենտ, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և գիտահետազոտական կենտրոնի անդամ (ԵՊՀ)
14 Սարգսյան Գարեգին Վրեժի ֆ․-մ․գ․թ․, Mentor Graphics-ում խմբի ղեկավար
15 Մարգարյան Վահան Կոնստանտինի ֆ․-մ․գ․թ․, OMD տնօրեն
16 Մարտիրոսյան Հայկ Վաչագանի <<Synergy>> ընկերության տեխնիկական տնօրեն
ՄԻԻ ուսանողների ներկայացուցիչներ 
Ա.Ա.Հ. Կրթական աստիճան/մասնագիտություն/ կուրս
17 Պետրոսյան Հեղինե Արամի Ասպիրանտ, 1 կուրս (05.13.18. Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ)
18 Լալայան Վլադիմիր Արմենակի Մագիստրոս, 2 կուրս (Տեղեկատվության պաշտպանության մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում)
19 Հակոբյան Ալեքսանդր Ռուբենի
 
Ուսանող, 4 կուրս (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)
20 Հարությունյան Աստղիկ Գարեգինի Ուսանող, 3 կուրս (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)