Մեր Մասին

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտը (ՄԻԻ) հիմնադրվել է 2018 թ․ (ՀՌՀ ռեկտորի 2018թ․ մայիսի 2-ի № 01-07/ 635 հրամանով)՝ մինչ այդ գործող Մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի հիմքի վրա։  
Նպատակ և խնդիրներ․ Ինստիտուտը կոչված է ինքնուրույն իրականացնել ակադեմիական կրթության ամբողջ ցիկլի ուսումնական և գիտական բոլոր գործընթացները (բարձրագույն և հետբուհական կրթություն՝ բակալավրիատ-մագիստրատուրա-ասպիրանտուրա-դոկտորանտուրա)։ 
Ինստիտուտը գործում է ինքնավարության սկզբունքով՝ կրթական և գիտական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ և ՌԴ գործող օրենսդրության, ինչպես նաև ՀՌՀ նորմատիվ փաստաթղթերի շրջանակներում։ 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի կազմում ներառված է երեք ամբիոն՝ 
Համակարգային ծրագրավորման,
Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման,
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի։

ՄԻԻ-ում մասնագետների պատրաստմամբ զբաղվում է բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ։

Ուսումնական գործընթացը բարձր որակով իրականացնելու նպատակով Ինստիտուտն իր տրամադրության տակ ունի համապատասխան գիտական հետազոտություններն իրականացնող ուսումնական մի շարք լաբորատորիաներ, ինչպես նաև Գիտության և տեխնոլոգիաների կենտրոն, որն իր մեջ ներառում է գիտահետազոտական լաբորատորիաներ և գիտական խմբեր։

Ուսումնական գործընթացին զուգահեռ ՄԻԻ-ին մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի տարբեր բնագավառներում իրականացնում է մի շարք գիտական հետազոտություններ։ Գիտական հետազոտությունների ուղվածությունները ձևավորվում են, իրենց հիմքում ունենալով բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մշակումները և գիտական ուսումնասիրությունների մեքենայացման բնագավառը, որոնք ՀՀ Կառավարության կողմից ճանաչվել են որպես զարգացման առաջնահերթ կարևորության ճյուղեր։ 

Ինստիտուտն ամբողջ աշխարհում ունի սերտ կապեր արտասահմանյան բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ, որոնց թվում են ՌԴ առաջատար բուհերը։ Համատեղ գործունեության ընթացքում իրականացվում է ասպիրանտների, գիտական աշխատակիցների ակադեմիական փոխանակում, ընդհանուր ծրագրերի պատրաստում, հայտնի գիտական կենտրոնների նորարարական լաբորատոր սարքերի օգտագործում, գիտական մշակումների առևտրայնացում։

ՄԻԻ առաջատար մասնագետների ղեկավարության տակ ուսանողները հնարավորություն ունեն զբաղվել գիտությամբ ժամանակակից հետազոտական լաբորատորիաներում, որոնք համալրված են նորարարական սարքերով և ծրագրերով։ Դա հնարավորություն է տալիս բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողներին ուսմանը համընթաց դառնալ գիտական հոդվածների համահեղինակներ, իրենց աշխատանքները ներկայացնել տարբեր գիտաժողովներին՝ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սամաններից դուրս։ 

Դասերն անցկացնում են ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին ստանալ խորը և արդի գիտելիքներ, բարձրացնել նրանց հետաքրքրվածությունը ծրագրավորման և մաթեմատիկայի տարբեր հարցերի շուրջ։ Մեր Ինստիտուտի շրջանավարտները ցուցաբերում են փայլուն արդյունքներ ժամանակակից գիտության տեսական և գործնական ուղղություններում։ 

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

0051, ՀՀ, ք․ Երևան, Հովսեփ Էմինի փող., 123 շենք, Հայ-Ռուսական համալսարան
Հեռախոսահամար: (+374 12) 22-29-97 
Հեռախոսահամար: (+374 12) 77-57-75 | 8130 I 324
Էլ․ փոստ: [email protected]

ՄԻԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՄԻԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԵՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ Ա. Ա.
ֆ-մգթ
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ Հ. Հ. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԵՆԵՋԵՐ ԱՐԱԲՅԱՆ Ա. Ա. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Է Ա E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵՆԵՋԵՐ ՎԱՍԻԼՅԱՆ Ա Ա E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱՐԱՄՅԱՆ Ռ. Հ.
ֆ-մգդ, պրոֆեսոր,
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ս. Ս.
ֆ-մգթ
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ ՏՈՆՈՅԱՆ Գ. Գ.
ֆ-մգթ
E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՎԱԳ ՄԵՆԵՋԵՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ Մ. Դ. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՎԱԳ ՄԵՆԵՋԵՐ ԱՍԼԻԶԱԴՅԱՆ Լ. Ս. E-mail:
[email protected]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ և ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՎԱԳ ՄԵՆԵՋԵՐ ԱՎԱՆՅԱՆ Ա Բ E-mail:
anna.avanyan@rau.am

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՄԻԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 

Ա.Ա.Հ. Գիտական աստիճան/կոչում/պաշտոն
Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի վարչակազմ
1 Ավետիսյան Պարգև Սերգեյի ֆ-մգթ, փգդ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր, գիտության գծով պրոռեկտոր, խորհրդի նախագահ
2 Համբարձումյան Հասմիկ Համլետի Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս, 2 կուրսի ասպիրանտ (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմաատիկա) գիտքարտուղար
ՄԻԻ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ
3 Դարբինյան Արման Արայիկի ֆ-մգթ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն
4 Արամյան Ռաֆիկ Հրաչիկի ֆ-մգդ, պրոֆեսոր, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն
5 Տոնոյան Գայանե Գառնիկի ֆ-մգթ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչի ժպ
6 Սարգսյան Սևակ Սենիկի ֆ-մգթ, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի վարիչի ժպ
ՄԻԻ ամբիոնների ՊԴԿ 
7 Տոնոյան Ռաֆիկ Նշանի ֆ-մգթ, դոցենտ, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
8 Ղազարյան Հայկ Գեղամի ֆ-մգդ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
9 Մարգարյան Վաչագան Նիկոլայի ֆ-մգդ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր
10 Հարությունյան Կամո Վաղարշակի ֆ-մգթ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
11 Աթաբեկյան Վարուժան Սերգեի ֆ-մգդ, պրոֆեսոր, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
12 Փիլիպոսյան Տիգրան Էդուարդի ֆ-մգթ,Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի դոցենտ
13 Ասլանյան Հայկ Կարենի ֆ-մգթ, Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դասախոս, ՀՌՀ Առաջատար ծրագրային տեխնոլոգիաների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող
14 Միկիլյան Մարինե Ալեքսանդրի ֆ-մգթ, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն
Հրավիրված ներկայացուցիչներ
15 Ավետիսյան Հարություն Իշխանի ֆ-մգդ, պրոֆեսոր, ՌԳԱ ակադեմիկոս, ՌԳԱ Համակարգային ծրագրավորման ինստիտուտի տնօրեն
16 Շուքուրյան Սամվել Կիմի  ֆ-մգդ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ԵՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար
17 Թոփչյան Ռուբեն Վարդանի  ֆ-մգթ, դոցենտ, Կրթության որակի ապահովման ազգային ֆոնդ-կենտրոնի տնօրեն
18 Խաչատրյան Խաչատուր Աղավարդի ֆ-մգդ, պրոֆեսոր, Մաթեմատիկայի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի վարիչ
19 Սարգսյան Վահե Գնելի ֆ-մգթ, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի դասախոս, Boo Vision Technologies կազմակերպության ղեկավար
20 Սարգսյան Գարեգին Վրեժի ֆ-մգթ, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի դասախոս, «AMD» կազմակերպության ավագ ինժեներ
21 Մարգարյան Վահան Կոնստանտինի ֆ-մգթ, «One Market Data» կազմակերպության տնօրեն
22 Պետրոսյան Պետրոս  Աշոտի ֆ-մգթ,Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի դոցենտ, ԵՊՀ Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ
23 Հովակիմյան Աննա Սեդրակի տգթ, ԵՊՀ Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
ՄԻԻ ուսանողների ներկայացուցիչներ 
Ա.Ա.Հ. Կրթական աստիճան/մասնագիտություն/ կուրս
22 Մելքոնյան Վահագն Գևորգի Ասպիրանտ, 1 կուրս (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)
23 Տիգրանյան Շահանե Տիգրանի Ասպիրանտ, 1 կուրս (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)
24 Ավանյան Աննա Բենիամինի Մագիստրոս, 1 կուրս (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)
25 Ֆահրադյան Արման Ռոմիկի Բակալավր, 4 կուրս (Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)